TRANSLATIONS ON THIS PAGE

Catalan TranslationsA portion of the proceeds from all translations will be used to help NHEST, Inc., provide nature and science education
for blind and visually impaired people.


ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE LA NATURA (ADN)
PRESS RELEASE

8 de novembre de 2004

Augmenten els problemes per als ocells Europeus, segons BirdLife International


El nombre d’espècies d’ocells europeus amb problems està augmentant, alerten avui AND i BirdLife International.

L’última avaluació, publicada en un detallat estudi de BirdLife, Birds in Europe, revela que 226 espècies d’ocells – 43% de totes 
les que existeixen regularment a Europa – afronten un future incert.  Moltes d’elles veuen com disminueixen els seus efectius, són 
rares or localitzades, mentre que les poblacions d’altres romanen sota minims després de les grans davallades poblacionals sofertes 
durant les dècades de 1970 I 80.  Algunes espècies es troben avui tan amenaçades que poden arribar a desaparèixer d’algunes parts 
d’Europa en un futur proper.

Translation:

ASSOCIATION FOR THE DEFENSE OF NATURE (ADN)
PRESS RELEASE

November 8, 2004

Problems are increasing for European birds, according to BirdLife International.


The number of bird species in trouble is increasing, warned today ADN and BirdLife International.

The last estimate, published in a detailed study by BirdLife, Birds in Europe, revealed that 226 species of birds – 43% of all 
those that occur regularly in Europe – face an uncertain future.  Many of those appear currently reduced and rare or localized, 
while populations of other species remain at minimum levels after the great declines suffered during the 1970s and ‘80s.  Some 
species today are found to be so endangered that they could be extirpated from some parts of Europe in the near future.
Page index


divider